فرم نظر سنجی دانشپذیران
 1. مشخصات کلی تکمیل فرم
 2. نام دپارتمان مورد نظر :
  ورودی نامعتبر
 3. روز :(*)
  ورودی نامعتبر
 4. تاریخ
  تقویمورودی نامعتبر
 5. ساعت :(*)
  ورودی نامعتبر
 6. نام استاد :(*)
  ورودی نامعتبر
 7. ترم تحصیلی :(*)
  ورودی نامعتبر
 8.  
 1. دستیابی به اهداف و محتوای دروس آموزشی
 2. ارائه مشاوره و بیان اهداف آموزشی دوره :
  ورودی نامعتبر
 3. تاثیر مواد آموزشی دوره در ارتقاء دانش و مهارت مورد نظر :
  ورودی نامعتبر
 4. میزان استفاده از منابع اصلی و کمک آموزشی در دوره :
  ورودی نامعتبر
 5. میزان تنوع در محتوای مواد آموزشی :
  ورودی نامعتبر
 6.  
 1. ارزیابی خدمات و پشتیبانی :
 2. نحوه اجرا و برنامه ریزی در ارائه مطالب :
  ورودی نامعتبر
 3. امکانات رفاهی کلاس(نور،دما،امکانات سمعی و بصری) :
  ورودی نامعتبر
 4. میزان پیگیری پرسنل در رفع مشکلات و ارائه خدمات :
  ورودی نامعتبر
 5.  
 1. شیوه تدریس :
 2. جمع بندی مطالب در پایان جلسه :
  ورودی نامعتبر
 3. میزان استفاده از مثالهای کاربردی در طول درس و کاربردی بودن مطالب :
  ورودی نامعتبر
 4. تسلط پاسخگویی به ابهامات و سوالات دانش پژوهان :
  ورودی نامعتبر
 5. نحوه استفاده از وسایل کمک آموزشی و سمعی و بصری :
  ورودی نامعتبر
 6. نحوه بیان و قدرت انتقال مفاهیم به دانش پژوهان :
  ورودی نامعتبر
 7. مشخص نمودن اهداف آموزشی در ابتدای جلسه :
  ورودی نامعتبر
 8.  
 1. نظم و ترتیب :
 2. نحوه اداره کلاس :
  ورودی نامعتبر
 3. حضور به موقع در کلاس :
  ورودی نامعتبر
 4. کد امنیتی :(*)
  کد امنیتی :   بازآوری کد امنیتیورودی نامعتبر
JoomShaper