ارزش های سازمانی


 

ما خود را متعهد به رعایت اصول زیر نسبت به ذی نفعان می دانیم:

1-تعالی کارکنان

2-برآوردن نیازهای آموزشی مشتریان

3-امانت، انصاف و صداقت در روابط با ذی نفعان

4-رازداری و حفظ اسرار کارکنان و مشتریان

5-ارائه خدمات آموزشی استاندارد

6-خدمت به بهبود و توسعه فضای کسب و کار

7-رعایت مقررات و دستورالعمل های داخلی و بین المللی

برخی از حامیان ما

برخی از همکاران آموزشی ما

JoomShaper