سرفصل های دوره :

 روندهای در حال ظهور در حق رای دادن مدیریت و مالکیت ، صنعت حق رای دادن، فرم های مختلف از امتیاز و امتیاز ساختارها ، مدیریت سازمانی ،  مدیریت کسب و کار ، پروژه و مدیریت زمان ، برنامه ریزی استراتژیک ،  مدیریت قلمرو، فروش و بازاریابی ، نام تجاری ، امتیاز از دیدگاه تاریخی ،  قانون شرکت ، موافقتنامه های حق رای ، مدیریت حق رای دادن ، روابط کارمندان ، قانون استخدام

 

تاریخ برگزاری دوره:

28 بهمن ، 5 اسفند، 19 اسفند ساعت 12 تا 20

 

 
JoomShaper