شروع دوره های فشرده Free Discussion در سطح advanced   با اساتید native   و near native  برای طول هفته و تک روز آخر هفته .

JoomShaper